LMS知識社群各系上網率圖資處首頁Login
Position: 物理實驗 > Teaching Materials > Materials
物理實驗影片
by 盧嘉鴻, 2020-03-17 16:54, Views(448)
  (靜力分析)

   (自由落體實驗)

  (轉動慣量實驗)

   (功當量實驗)

(電力線實驗)
 
(克希荷夫實驗)

          (單狹縫繞射實驗)

      (螺線管磁場實驗)

(折射率實驗)

   (共鳴管實驗)